Verkoopvoorwaarden

Dit is een website van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW

Adres: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 GentOndernemingsnummer: BE0407710695
RPR Gent afdeling Gent

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

1. RECHT OP WEIGERING

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEBRUIKER

Een onlinebestelling wordt door Toerisme Oost-Vlaanderen vzw pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar infobalie(s).

3. PRIJSZETTING VAN DE PRODUCTEN

De prijzen waaraan Toerisme Oost-Vlaanderen vzw artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

4. VERZENDKOSTEN

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of het buitenland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

5. LAATTIJDIGE LEVERING

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door Toerisme Oost-Vlaanderen vzw geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

6. HERROEPINGSRECHT

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop.De gebruiker kan dit recht uitoefenen de goederen, voorzien van de factuur, terug te zenden naar Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Toerisme Oost-Vlaanderen vzw de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Toerisme Oost-Vlaanderen vzw slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

Het heroepingsrecht is niet van toepassing op magazines en producten die gratis aangeboden worden.

7. PROBLEMEN OF KLACHTEN

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Toerisme Oost-Vlaanderen te melden. Klachten zullen door Toerisme Oost-Vlaanderen vzw in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan.

Enkel schriftelijke klachten gericht aan de verkoopdienst zullen door Toerisme Oost-Vlaanderen worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): toerisme@oost-vlaanderen.be of Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, Dienst distributie & Onthaal, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Toerisme Oost-Vlaanderen steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

8. BEWIJSMIDDELEN

De gebruiker en Toerisme Oost-Vlaanderen vzw aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw door partijen worden aanvaard als bewijs.

9. KORTINGEN

Kortingen en kortingscodes zijn steeds tijdelijk geldig. De geldigheid is 6 maanden na ontvangst van de korting, tenzij anders vermeld in de actie.